IDENTITEITSBEWIJS

VOOR CHRISTELIJKE ORGANISATIES

Hoe bepaalt een christelijke organisatie haar identiteit? Door (biddend) in elk geval de onderstaande vragen te beantwoorden. Dat geeft in de praktijk een goed fundament.

Waar geloven wij in? (Ideologie)

Hier geven je aan wat de ideologie is van (de mensen in) je organisatie. In de huidige context gaat het met name om de vraag welke bestaansreden je ziet voor de organisatie waarvan je deel uitmaakt. Is je organisatie er in de eerste plaats ten behoeve van het wel en wee van de organisatie zelf: de medewerkers, de mensen die uitvoering geven aan de belofte? Of is je organisatie er in de eerste plaats ten behoeve van God? Om Hem te laten zien in zoveel mogelijk facetten? Anders gezegd: wordt je organisatie gedreven door het diepe verlangen om ergens bij te horen? Om zoveel mogelijk leden of klanten te verwerven? Of word je gedreven door de diepe wens (zoveel mogelijk) betekenis te hebben voor Hem en voor anderen (betekenismaximalisatie)? Zijn er Bijbelgedeelten die bepalend voor jullie zijn als het gaat om waar jullie ten diepste in geloven en waar je betekenis zichtbaar wordt?

Hoe kijken wij naar de wereld, naar de organisatie? (Visie)

Hier geef je aan wat de visie van je organisatie is. Hoe kijken jullie naar de wereld, mensen, je eigen organisatie, ongelovigen, maatschappelijke trends? Voor alle duidelijkheid: het gaat om jullie visie op zaken die relevant zijn voor jullie organisatie.
Een visie betreft zowel het nu (Wat zien we om ons heen?) als de toekomst (Wat zouden we willen zien?). Je visie op het nu geeft weer waarvoor je in actie komt, wat er in jullie ogen beter kan of wat je niet kunt aanzien. Je visie op de toekomst geeft weer wat je als gewenst eindresultaat ziet, waar jullie van dromen.
Een visie die zowel het nu als de toekomst betreft is maximaal richtinggevend. Wat zou Christus zien denken jullie? Kunnen jullie met Zijn ogen naar de wereld kijken en met Zijn oren luisteren? Kunnen jullie Zijn hart ervaren over deze wereld? Of over je organisatie? Is er dan iets dat jullie niet kunnen aanzien? In de praktijk blijken veel visies wassen neuzen die geformuleerd zijn ‘omdat we nu eenmaal een visie moeten hebben’.

Wat willen wij betekenen? (Missie & belofte)

Hier geef je aan wat de missie van jullie organisatie is. De missie is letterlijk de taak/roeping die je jezelf als organisatie oplegt vanuit de visie. Het gaat om de volgende vraag: ‘Als dit is wat we om ons heen zien (nu) terwijl dit is wat we om ons heen zouden willen zien (toekomst), wat gaan wij dan doen om daar te komen?’

Voor de missies die je op veel websites tegenkomt geldt hetzelfde als voor de visies: ze blijken veelal nietszeggend, verplichte nummers. Dat is spijtig, want een scherpe missie geeft je richting, scherpte en bindt je mensen. Het formuleren van je missie vormt ook het moment waarop je als organisatie antwoord van God moet hebben op de vraag: “Wat wilt U dat wij hierin doen?” Leg Hem voor wat het diepste verlangen van je organisatie is. Bevestiging hierop is noodzakelijk. Vervolgens kun je een ‘belofte’ formuleren.

Naast de missie heb je dus ook een organisatiebelofte nodig. Wat is het verschil? De belofte is de vertaling van je missie in termen van betekenis voor je (potentiële) medewerkers en ambassadeurs. Maar ook naar God toe! Simpel gezegd: wie beloof je wat? Je dient dus eerst te bepalen wie je doelgroep is en vervolgens welke belofte je wilt doen aan die doelgroep. Een goede organisatiebelofte voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De belofte is geformuleerd vanuit het perspectief van de ‘Ander’: hij vertelt niet wat je doet of hoe je bent, maar wat de Ander eraan heeft;
  2. De belofte is onderscheidend: hij maakt de Ander duidelijk waarom deze bij je past en waarom niet;
  3. De belofte is geloofwaardig: medewerkers en klanten moeten geloven dat je jouw belofte waar kunt maken. Een missie door God bekrachtigd schenkt dat vertrouwen;
  4. De belofte is kort en krachtig: hij bestaat uit een of twee korte zinnen.

In het identiteitsbewijs geef je ook aan wat je belofte betekent voor je (verschillende) doelgroepen. Wees zo concreet mogelijk en formuleer altijd in termen van wat de Ander eraan heeft. Hoe concreter je bent, hoe duidelijker potentiële organisatieleden kunnen inschatten wat je voor hen betekent.

Waarin zijn wij het ‘allerbeste’? (Unieke kracht)

Hier geef je aan waarin de unieke kracht van jullie organisatie zichtbaar wordt. Het gaat erom dat je heel goed voor ogen hebt waar de grootste, onderscheidende kracht van jullie organisatie ligt (dat kan van alles zijn: van Bijbelkennis tot laagdrempeligheid en van omvang, tot een unieke dienst of product, etc.). In de praktijk betekent het vooral dat je moet kiezen: richt je met hart en ziel op datgene waar jullie echt goed in zijn en waar de roeping ligt en doe niet langer dingen die jullie minder goed kunnen. Zo ontdek je speciale gaven en talenten die een krachtige bijdrage leveren aan het waarmaken van je missie.

Je kunt niet volstaan met simpelweg roepen dat je ergens goed in bent. Geef ook aan waaruit dat blijkt (de ‘reasons to believe’). Beperk je tot de feiten, doe geen beweringen die oncontroleerbaar zijn.

Hoe willen wij werken? (Kernwaarden en waardeoriëntatie)

Hier geef jeaan wat jullie kernwaarden zijn. Dit zijn 3-5 waarden die het meest kenmerkend zijn voor jullie organisatie. Het zijn de meest typische karaktereigenschappen die in hoge mate bepalen hoe jullie zijn en hoe jullie dit praktisch vormgeven. Let op dat je kernwaarden werkelijk onderscheidend zijn. Veel kernwaarden blijken bij nader inzien categoriewaarden te zijn: waarden die voor alle organisaties in jullie domein gelden. Overigens zit het onderscheidende vaak niet in de afzonderlijke kernwaarden, maar in de specifieke combinatie van kernwaarden.

Naast de kernwaarden geef je bij dit onderdeel van het identiteitsbewijs ook aan welke dominante waardeoriëntatie je hebt. Grofweg dien je te bepalen in welk van de vier mogelijke kwadranten (rood, geel, groen of blauw) jouw organisatie valt.

Wanneer lossen wij onze organisatiebelofte in? (Ambities)

Hier geef je aan waar jullie jezelf op afrekenen. Wat willen jullie bereikt hebben om te kunnen beweren dat je je organisatiebelofte hebt waargemaakt? Wat wil je dan gerealiseerd hebben? Maak onderscheid tussen korte en langere termijn.

Je eigen identiteitsbewijs

Als je bovenstaande vragen hebt beantwoord, heb je de inhoudelijke basis gelegd voor jullie eigen identiteitsbewijs. Voor veel opdrachtgevers ontwikkelen we een eenvoudig fysiek boekje van je identiteitsbewijs, voorzien van illustratief beeldmateriaal pakkend vormgegeven. Met de bedoeling dat iedereen het gemakkelijk bij zich kan steken. We hebben ervaren dat een dergelijk boekje inspirerend is en een krachtig intern en extern communicatiemiddel. Tegelijkertijd -en minstens zo belangrijk- symboliseert het identiteitsbewijs een ‘point of no return’. Het ei is gelegd, de koers bepaald, de ambities verwoord. Vanaf nu weet iedereen precies waar hij of zij aan toe is. Of je nu organisatielid, familielid of andere belanghebbende bent.

Het identiteitsbewijs is compact en voor iedereen toegankelijk en geeft richting aan alle onderdelen van de organisatie zoals gaven en talenten, leiderschap, communicatie, type diensten, etc.

Meer weten?

Wil je meer weten over het identiteitsbewijs of wil je voorbeelden zien van onze opdrachtgevers? Neem contact op met Gert